Abu Huraira(raa) przekazał nam hadith: "Prorok (pokój z nim – sallalahu allaihim was sallam (saw)) powiedział:, “Jeśli ktokolwiek z was zaśle błogosławieństwo nade mną jeden raz, Bóg obdarzy go dziesięcioma błogosławieństwami." (Muslim, Kitab as-Salat, 4/128) Jest tak, ponieważ jeden dobry uczynek jest zapisany, jako dziesięć dobrych uczynków, a zasyłanie błogosławieństw nad Proroka (saw) jest jednym z najdoskonalszych uczynków, jaki muzułmanin może wykonać.

Ibn al-Arabi powiedział: "Jeśli ktoś zapytałby o znaczenie słów Boga: (6: 160) “Ten, kto przyjdzie z dobrym czynem, otrzyma w nagrodę dziesięć jemu podobnych", odpowiedzielibyśmy: "Mają one wielkie znaczenie. Qur'an mówi nam, że dobry uczynek jest pomnożony przez dziesięć, a zasyłanie błogosławieństw nad Wysłannika Boga (saw) jest według Qur'anu dobrym uczynkiem, który podnosi nas o dziesięć stopni w Ogrodzie. Prorok (saw) powiedział, że Bóg błogosławi dziesięciokrotnie tego, kto zasyła jedno błogosławieństwo nad nim. Pamięć Boga o Swoim słudze wielce przerasta pomnożone dobre uczynki. To jest natomiast podtrzymane przez fakt, że Bóg, On jest Wyniosły, dał słudze, który o Nim pamięta, nagrodę, którą jest to, że On go będzie pamiętał. W ten sam sposób sługa, który pamięta o Jego Wysłanniku, też jest nagrodzony tym, że On o nim pamięta."

Al-Iraqi powiedział: "Błogosławieństwo Boga nad sługą nie jest jedyną nagrodą, ponieważ jak mówią nam kolejne ahadith, zapisuje On też dziesięć dobrych uczynków w rejestrze sługi, a zmazuje z niego dziesięć złych uczynków oraz wywyższa go o dziesięć stopni."

Anas ibn Malik (niech Bóg będzie z niego zadowolony – radhi allahu anhum (raa)) przekazał, że Prorok (saw) rzekł: "Jeśli jestem wspomniany przy kimś, powinien on zasłać nade mną błogosławieństwo, a jeśli mnie ktoś błogosławi raz, otrzymuje od Boga dziesięć błogosławieństw." W innej wersji tej hadith, Prorok (saw) powiedział: "Jeśli ktoś błogosławi mnie raz, Bóg daje mu dziesięć błogosławieństw, zmazuje dziesięć z jego złych uczynków i wywyższa go o dziesięć stopni." (Sahih, Ibn as-Sunni, 'Amal al-Yawm wa'l-Laylah, nr.382. Patrz tez w Muslim, Kitab as-Salah, 4/127)

Wypowiedź Proroka (saw): "Jeśli jestem wspomniany przy kimś, powinien mnie on błogosławić", wskazuje na obowiązek zasyłania błogosławieństwa nad nim w takiej sytuacji. Kolejny dowód na to, jest w hadith: "Skąpcem jest ten, w którego obecności jestem wspomniany, a on mnie nie błogosławi." (Sahih, an-Nisa'i, Fadha'il al-Qur'an, nr.125; at-Tirmidhi, Kitab ad-Da'awat, 9/531; Ahmad, al-Musnad, 1/201; al-Hakim, Kitab ad-Du'a, 1/549)

Ibn Masud (raa) zrelacjonował, że Wysłannik Boga (saw) powiedział: "Bóg ma krążących aniołów, którzy przychodzą i informują mnie o błogosławieństwach zasyłanych nade mną przez moją Ummę" (Sahih, Ahmad, al-Musnad, 1/387; an-Nisa'i, Kitab as-Sahw, 3/43. Ibn al-Qayim stwierdził: "Jej isnad jest sahih". Patrz Jalaa'al-Afhaam, str.23)

Ibn Masud (raa) przekazał też, że Wysłannik Boga (saw) powiedział: "Najbliżej mnie w Dniu Zmartwychwstania będą ci, którzy często zasyłają nade mną błogosławieństwo." (Hasan, at-Tirmidhi, Kitab al-Witr, 2/607; Ibn Hibban, Mawarid adh-Dham'an, str.594)

Najlepiej jest zasyłać błogosławieństwo nad Proroka (saw) w piątki. Aws ibn Aws (raa) przekazał, że Wysłannik Boga powiedział: "Najlepszym z waszych dni jest piątek, ponieważ w tym dniu Adam (pokój z nim – alaihis salam (as)) został stworzony i w tym też dniu zmarł i w tym dniu zadmą w Trąbę i w tymże dniu nastanie Godzina. Zasyłajcie, więc błogosławieństwo nade mną często w tym dniu, bo zostaną one mi przyniesione." Zapytano go (saw): "O Wysłanniku Boga, jak będą ci przedstawione nasze błogosławieństwa, gdy twe ciało stanie się częścią rozkładającej się ziemi?" Odpowiedział on (saw): "Bóg zabronił ziemi, aby niszczyła ciała Proroków." (Sahih, Ibn Majah, Kitab al-Jana'iz, 1/524; Abu Dawud, Kitab as-Salah, 3/370; Ahmad, al-Fath ar-Rabbani, 6/9. Al-Hakim w swojej Kitab al-Jumu'a, 1/278, stwierdził; "Jest ona sahih.")

Jeśli chodzi o formę, jaką mają przybrać zasyłane błogosławieństwa nad Proroka (saw), Ibn Masud (raa) zrelacjonował: "Siedzieliśmy w towarzystwie Sada ibn Ubady (raa), gdy przyszedł do nas Wysłannik Boga. Bashir ibn Sad (raa) powiedział: "O Wysłanniku Boga (saw), Bóg rozkazał nam cię błogosławić. Jak mamy cię błogosławić?" Wysłannik Boga (saw) przemilczał to. Zaniepokoiliśmy się jego (saw) milczeniem i zażyczyliśmy sobie, żeby on (Bashir) nie zadał tego pytania. Wreszcie, Wysłannik Bóg(saw) rzekł: "Mówcie: 'O Boże! Zaszczyć Muhammada (saw) i rodzinę Muhammada (saw) tak, jak zaszczyciłeś Ibrahima (as) i rodzinę Ibrahima (as). Zaprawdę, Ty jesteś Chwalebny, Wyniosły. O Boże! Błogosław Mohammada (saw) i rodzinę Muhammada (saw) tak, jak pobłogosławiłeś Ibrahima (as) i rodzinę Ibrahima(as). Zaprawdę, Ty jesteś Chwalebny, Wyniosły' [Allahumma salli 'alaa Muhammadin wa alaa 'aali Muhammadin, kama sallayta 'alaa 'Ibraaheema wa 'alaa 'aali 'Ibraaheema, 'innaka Hameedun Majeed. Allahumma baarik 'alaa Muhammadin wa 'alaa 'aali Muhammadin, kama baarakta 'alaa 'Ibraaheema wa 'alaa 'aali 'Ibraaheema, innaka Hameedun Majeed], a następnie dajcie taslim tak, jak się nauczyliście." (Muslim, Kitab as-Salah, 4/123)