Ibn Tayamiya napisał: "Wspominanie Allah dla serca jest jak woda dla ryby. Co dzieje się z ryba, gdy jest wyciągnięta z wody?"

W swojej książce pt."al-Wabil al-Sayyib" Imam Shams ad-Din ibn al-Qayyim opisał niemalże 80 korzyści uzyskanych z dhikru'llah (wspominania Allah (swt)). Zacytujemy poniżej niektóre z nich, chociaż zalecamy czytelnikowi, aby odniósł się do samej książki, ze względu na jej ogromna wartość. Wspominanie Allah jest podtrzymaniem dla serca i dla ducha. Jeśli sługa jest jej pozbawiony, staje się on jak ciało pozbawione jedzenia.

Pamięć o Allah odstrasza też szatana, przygniata go i łamie go; wysławianie Allah jest przyjemne dla Przebaczającego, On jest Potężny i Wywyższony; wspominanie Allah rozwiewa zmartwienia i melancholie serca, ozdabia je zaś zachwytem i radością, napełnia serce i twarz światłem, a ten, kto pamięta o Allah, osłonięty jest godnością, łagodnością i świeżością. Dhikru'llah wpaja: miłość do Allah, Jego bojaźń i nawiązywanie wszystkich spraw do Allah. Dzięki temu powiększona jest też Allah pamięć o Swoim słudze, mówi On (swt): “Wspominajcie Mnie więc, a Ja was będę wspominać! (2: 152)"

Nawet jeśli tylko to miałoby być nagrodą za wspominanie Allah, byłoby to wystarczającym miłosierdziem i honorem, ponieważ serce, które zawsze pamięta o Allah, jest zawsze świadome i wolne od złych uczynków.

Wysławianie Allah jest najłatwiejszą formą czci, aczkolwiek łaska i honor, jaką ono przynosi, nie może być osiągnięte w żaden inny sposób. Abu Huraira (raa) zrelacjonował, że Prorok (saw) powiedział: "Ktokolwiek recytuje słowa: 'Nie ma boga jak tylko Allah, Jeden, niemający partnera. Należy do Niego Niepodległość i należne Mu jest całkowite oddanie ( wszelka chwała, cześć). On ma nad wszystkim Potęgę (On czyni to, co Sobie życzy) [La 'illaaha 'illallahu wahdahu la shareeka lahu lahul - mulku wa lahul - hamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer] ‘ sto razy dziennie, otrzymuje nagrodę równoważna uwolnieniu 10-ciu niewolników, 100 dobrych uczynków jest zapisanych w jego rejestrze i 100 złych uczynków jest z niego zmazanych. Są one ochroną dla niego przed szatanem, tego dnia, aż do wieczora i nikt nie uczyni niczego wspanialszego od tego, oprócz tej osoby, która wyrecytowałaby tego więcej (tzn. ten, kto wyrecytuje te słowa więcej niż 100 razy) (Al-Bukhari, Kitab ad-Da' awat, 11/201; Muslim, Kitab adh-Dhikr wa'd- Du'a, 17/16).

Jabir (raa) przekazał, że Prorok (saw) rzekł: "Ktokolwiek recytuje słowa: 'Wysławiony niech będzie Allah i niech Mu będzie chwała [Subhaanallaahi wa bihamdihi]‘ będzie miał zasadzone drzewo palmowe w Ogrodzie (Sahih, at-Tirmidhi, Kitab ad-Da'awat, 9/433).

Ibn Masud (raa) powiedział: "Wychwalanie Allah, On jest Wywyższony, jest mi droższe niż wydawanie takiej samej ilości dinarów, (jakiej ilości Go wysławiałem) na rzecz Allah." 

Wspominanie Allah jest lekarstwem dla zatwardziałych serc. Pewien człowiek powiedział do al-Hasana (raa): "O Abu Said! Dolega mi zatwardziałość serca." Odpowiedział on (raa): "Zmiękcz je wspomnieniem Allah." Makhul powiedział: "Pamięć o Allah jest oznaka zdrowia, podczas gdy pamięć o ludziach jest jak choroba." Pewien człowiek spytał raz Salmana:, “Które uczynki są najlepsze?" Odpowiedział mu: "Czyż nie przeczytałeś w Qur'anie: ‘A wspominanie Allah jest większe.’ (29: 45)?”

Abu Musa (raa) przekazał, że Prorok (saw) powiedział: "Różnica pomiędzy tym, kto pamięta swego Pana, a tym, kto Go nie pamięta, jest jak różnica pomiędzy żywym a martwym." (Al-Bukhari, Kitab ad-Da'awat, 11/208; al-Hakim, Kitab ad-Du'a, 1/495.)

Abdullah ibn Busr (raa) zrelacjonował, że pewnego razu mężczyzna zapytał Proroka (saw): "Jest wiele sposobów na osiągniecie dobra, ale nie jestem w stanie ich wszystkich objąć, wiec proszę powiedz mi coś, czego będę się mógł mocno trzymać, ale nie obarczaj mnie nadmiernie, żebym o tym nie zapomniał." Odpowiedział on (saw): "Staraj się, żeby twój język byl wilgotny i giętki we wspominaniu Allah, Najbardziej Wyniosłego." (At-Tirmidhi, Kitab ad-Da'awat, 9/433.)

Ciągła pamięć o Allah, powiększa ilość dobrych świadectw sługi w Dniu Zmartwychwstania. Wspominanie Allah jest też środkiem, który zatrzymuje nas od rozmów w zły sposób, takich jak obmawianie, plotkowanie itp. Język wspomina Allah i pamięta o Nim albo rozprawia rozwiąźle. Ktokolwiek otwarł wrota pamięci, ma dostęp do swego Pana, On jest Potężny i Wyniosły, dzięki temu znajdzie on to, czego pożąda.
Jeśli znajdzie on Allah, znalazł wszystko. Jeśli stracił okazje, stracił wszystko.

Jest wiele rodzajów dhikru'llah. Znajomość Imion i Atrybutów Allah, On jest Potężny i Wyniosły, wychwalanie Go i dziękowanie Mu. Wszystko to może mieć formę wypowiedzi np. “Wysławiony niech będzie Allah" [SubhanaAllah], "Chwała niech będzie Allah" [Alhamdulillah], "Nie ma boga jak tylko Allah" [La 'ilaaha 'illallaah]. Sługa może też pamiętać Allah przez odnoszenie się do Jego Imion i Atrybutów np. "Allah, On jest Potężny i Wyniosły, słyszy wszystko to, co Jego sługa mówi i widzi wszystko to, co Jego sługa robi" albo przez wspominanie tego, co On nakazał i tego, co On zakazał np. "Allah, Potężny i Wyniosły, nakazuje to i tamto, a zakazuje tego i tamtego." Sługa może też pamiętać o Allah przez opowiadanie o Jego błogosławieństwach, a najlepszym typem wspominania Go jest recytacja Qur'anu, ponieważ zawiera on lekarstwa na wszystkie choroby serca. Allah, Wywyższony mówi: (10: 57) “O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących."  A także: (17: 82) “My zsyłamy poprzez ten Qur'an to, co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych."

Wszystkie choroby serca są rezultatem pożądań i wątpliwości, a Qur'an jest lekarstwem na obydwa te schorzenia. Ma on odpowiednią ilość jasnych znaków i dowodów, aby rozróżnić miedzy prawdą a fałszem, i w taki oto sposób leczy chorobę wątpliwości, która rujnuje wiedzę, zrozumienie i percepcję, poprzez umożliwienie nam ujrzenia rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Ktokolwiek studiuje Qur'an i pozwala on swojemu sercu go zaabsorbować, rozpozna prawdę i fałsz oraz będzie w stanie miedzy nimi rozróżnić, tak jak jest on w stanie rozróżnić noc od dnia.

Jeśli chodzi o uleczenie choroby, którą zaraziliśmy się poprzez pożądania, Qur'an zawiera mądrość i dobrą radę. Zaleca on unikanie ziemskiego zysku, a inspiruje tęsknotę za akhira (życiem przyszłym).

Prorok (saw) powiedział raz: "Ktokolwiek chce kochać Allah i Jego Wysłannika (saw), niech czyta Qur'an." (Da'if, munkar. Przeczytaj komentarz tej hadith w Tahdhib at-Tahdhib, 2/222 i w Lisan al-Mizan, 2/185, Ibn Hajara oraz w Al-Jami' as-Saghir, 6/150, as-Suyuti'ego,)

Qur'an jest też najlepszym środkiem zbliżenia się do naszego Pana, On jest Wywyższony i Wyniosły. Khabab ibn al-Arrat (raa) powiedział do pewnego mężczyzny: "Zbliż się do Allah jak najbardziej możesz i zapamiętaj, że możesz to zrobić w najmilszy Mu sposób, a mianowicie używając Jego Własnych Słów."

Ibn Masud (raa) powiedział: "Ktokolwiek kocha Qur'an, kocha Allah i Jego Wysłannika(saw) “, a Uthman ibn Affan (raa) rzekł:, “Jeśli wasze serca byłyby czyste, nigdy nie mielibyście dość recytacji Słów Allah."

Podsumowując, najkorzystniejszą rzeczą dla sługi jest ciągłe wspominanie Allah, On, Potężny i Wyniosły mówi: “Ci, którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspomnienie Allah - o tak! przez wspomnienie Allah uspokajają się ich serca!" (13: 28)

Najlepszym sposobem dhikru'llah jest więc recytacja Księgi Allah, Wyniosłego i Wywyższonego.