Przebaczenie zostało osłonięte przed szkodliwymi rezultatami grzechów i zostało przed nimi ukryte. Poszukiwanie przebaczenia jest często wspomniane w Qur'anie, a w niektórych miejscach jest nawet przykazane, jak w Jego (swt) wypowiedzi, On jest Wyniosły i Wywyższony: “Proście Allah o przebaczenie! Zaprawdę, Allah jest Przebaczający, Miłosierny!" (73: 20)

W innym miejscu Allah chwali tych, którzy poszukują Jego przebaczenia, jak w ayat: “- na cierpliwych i szczerych, pokornych i rozdających, o świcie proszących o przebaczenie." (3: 17)                                  

W kolejnym miejscu Allah (swt) mówi nam, że wybacza On tym, którzy proszą o Jego przebaczenie, jak w wersecie: “A kto uczyni zło lub wyrządzi krzywdę swojej duszy, a potem prosi Allah o przebaczenie, ten znajdzie Allah Przebaczającym, Litościwym!" (4: 110)

Poszukiwanie przebaczenia jest często związane ze skruchą, w tym przypadku przybiera ona formę słownej prośby. Skrucha jest nawróceniem się serca i ciała od złych uczynków. Pożądanie przebaczenia jest podobne do błagania, na które Allah (swt) odpowie, jeśli Sobie życzy, i wybaczy osobie, która pożąda Jego przebaczenia. To jest szczególnie prawdą, jeśli du'a wypływa bezpośrednio z serca, które jest zaniepokojone złym uczynkiem lub gdy zanosimy du'a o odpowiedniej porze, w której On (swt) na nie odpowiada, jak podczas ostatniej części nocy, przed świtem; albo natychmiast po złożeniu modlitwy.

Zostało przekazane, że pewnego razu Luqman (as) powiedział do swojego syna: "O mój synu! Przyzwyczaj swój język do wypowiadania słów: 'O Allah! Wybacz mi', bo jest pewien moment, podczas którego Allah nie zawiedzie swego sługi, który Go wzywa!"

 Al-Hasan(raa) powiedział: "Często proście Allah o przebaczenie: w waszych domach, przy waszych stołach, na waszych drogach, na waszych bazarach, podczas waszych spotkań i gdziekolwiek byście nie byli. Nigdy nie wiadomo, kiedy otrzymacie Jego przebaczenie."

Abu Huraira (raa) zrelacjonował, że Prorok(saw) powiedział: "Przysięgam na Allah, że błagam Allah o przebaczenie i nawracam się do Niego ze skruchą więcej niż 70-siat razy dziennie." (Al-Bukhari, Kitab ad-Da'awat, 11/101.)

Abu Huraira (raa) powiedział: "Słyszałem jak Wysłannik Allah(saw) mówił: “sługa popełnił grzech i powiedział: ‘O Allah! Popełniłem grzech, więc wybacz mi.' Allah (swt) powiedział: 'Czy Mój sługa wie, że ma Pana, który wybacza grzechy i pomaga mu? Wybaczam Mojemu słudze.' Po jakimś czasie człowiek ten popełnił kolejny grzech, więc powiedział: ‘O mój Panie! Popełniłem kolejny grzech, więc wybacz mi.' Jego Pan odpowiedział: ‘Czy Mój sługa wie, że ma Pana, który przebacza grzechy i pomaga mu? Wybaczam Mojemu słudze.' Po pewnym czasie człowiek ten ponownie popełnił grzech, więc powiedział: ‘O Panie mój! Ponownie zgrzeszyłem, więc przebacz mi.' Jego Pan odpowiedział: ‘Czy Mój sługa wie, że ma Pana, który przebacza grzechy i pomaga mu? O sługo, czyń, co chcesz. Obdarzyłem cię przebaczeniem.'" (Al-Bukhari, Kitab at-Tawhid, 13/466; Muslim, Kitab adh-Dhikr wa'd-Du'a, 17/75.)

 On (swt), który jest Wywyższony, powiedział to 3 razy.

Oznacza to, że człowiek ten obdarzony został przebaczeniem, ponieważ za każdym razem, gdy popełnił grzech, błagał Allah (swt) o przebaczenie. Wygląda na to, że możemy to zastosować, wówczas, gdy błaganiu o przebaczenie nie towarzyszy zamiar ponownego powtórzenia tego grzechu.

 Ai’sha(raa) powiedziała: "Szczęśliwa będzie osoba, która (w Dniu Sadu) znajdzie w swoim rejestrze wiele próśb o przebaczenie." Innymi słowy, poszukiwanie przebaczenia u Allah (swt) jest lekarstwem na wszelkie złe uczynki.

Qatada powiedział: "Qur'an ten kieruje was do rozpoznania waszych chorób i daje wam antydoty na nie. Wasze choroby to wasze grzechy, a lekarstwem jest szukanie przebaczenia u Allah."

Ali ibn Abi Talib(raa) rzekł: "Allah nie inspiruje nawrócenia się w żadnym słudze, którego życzy Sobie ukarać."