Women of Faith


MISSION

Women of Faith is non-for-profit organisation that joins hearts of the believing women to please God together and individually through joint learning, action and friendship.
It promotes strengthening of faith through knowledge, self-development, participation, voice and faith inspired integration of individuals and groups.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kobiety Wiary to organizacja non-for-profit łączącą serca wierzących kobiet by razem i indywidualnie przybliżać się do Boga poprzez wspólną naukę, działania i przyjaźń. Promuje wzmacnianie wiary poprzez wiedze, rozwoj osobisty,uczestnictwo, glos i 
zainspirowana wiara integracje osob indywidualnych i grup. 

viSION

Women of Faith is actively committed to building an active ad supportive global and local communities of women interested in Islam by empowering woman who drive changes in their communities. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kobiety Wiary dążą do zbudowania aktywnych i wspierających, lokalnych i globalnych społeczności poprzez wzmacnianie pozycji kobiet zainteresowanych Islamem, które pozytywnie oddziałowują na swoje otoczenie.


The aims and objectives of the association are as follows:

a) To create awareness among Muslim women and people of other faiths about Islam.
b) To undertake education and training programs, especially those concerning Arabic and the Holy Qur'an.
c) To organise socio-cultural, sport and religious activities in order to better woman well-being and strengthen the community.
d) To foster and encourage an assistance network for Muslim woman and their families who are in distress and misfortune.
e) To empower Muslim women in the community by promoting her rights and developing spirit of entrepreneurship.
f) To co-operate with other organisations in the furtherance of its objectives.
g) To build inter-cultural dialogue among our interfaith communities by promoting cultural understanding and developing social relations.
------------------------------------------------------------------------------
Cele i założenia stowarzyszenia są jak niżej:
a) Rozpowszechnianie wiedzy o Islamie pomiędzy Muzułmankami i ludźmi innej wiary.  
b) Prowadzenie edukacji i treningów, szczególnie tych związanych z językiem arabskim, naukami Świętego Koranu i Sunny.
c) Organizowanie społeczno-kulturalnych, religijnych i sportowych zajęć dla kobiet, dzieci i matek z dziećmi dla polepszenia zdrowia i samopoczucia kobiet a zarazem wzmocnienia społeczności.
d) Wspomaganie i zachęcanie do tworzenia tzw grup wsparcia dla kobiet i ich rodzin, gdy znajdą się w trudnych sytuacjach
e) Wzmacnianie pozycji Muzułmanek w społeczeństwie oraz tworzenie dla nich nowych  możliwości poprzez promowanie praw kobiet i rozwijanie ducha przedsiębiorczości
f) Współpraca z różnymi organizacjami w celu rozwijania naszych działań
g) Budowanie dialogu międzykulturowego poprzez promowanie wzajemnego zrozumienia i rozwijanie relacji społecznych 
 

 

Make a Free Website with Yola.