Bóg, Chwalebny i Wyniosły powiedział:

„Posłaniec i ludzie wierzacy uwierzyli w to, co zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów, w Jego Księgi i w Jego Posłańców. My nie czynimy różnicy pomiędzy żadnym z Jego Posłańców! Oni powiedzieli: ‘Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy! Twoje Przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza wędrowanie!’” (2:285)

Bóg mówi też:

„O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgę, którą zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi, w Jego Posłańców i Dzień Ostatni – ten zbłądził zabłądzeniem dalekim.” (4:136)

„Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w Proroków...” (2:177)

Gdy Gabriel (as) przybył do Proroka (saw) w przebraniu beduina i zapytal go (saw) o Islam, Iman (wiarę) i Ihsan (szczerość), Prorok (saw) na temat wiary powiedział: „ (oznacza to)  wiarę w Boga, Jego aniołów, Jego Ksiegi, Jego Wyslannikow i Dzien Ostatni; oraz wiare w Al-Qada wal-Qadar (predestynacje i przeznaczenie)  dobrego lub złego”[1] .

Zatem to jest 6 podstaw wiary. Są one zasadami i fundamentem, z którym Wysłannicy zostali posłani i dla których pisma święte zostały objawione. Wiara każdego jest niepełna, jesli nie wierzy on w nie wszystkie, w sposób, który jest wskazany w Qur’anie i w sunnie Proroka (saw). Ktokolwiek zaprzeczy którejkolwiek z 6 prawd znajduje się poza granicami wiary i staje się niewiernym (Kafir).[1] - Narracja Imama Muslim na świadectwie Umara ibn al-Khattaba (raa): ‘Sahih Muslim Biszarh an-Nałałi’, tom 1, str. 157. Al.-Bukhari podał tą samą hadith na świadectwie Abu Hurairy (raa): ‘Al-Bukhari ma Fath al-Bari’, tom 1, str. 96-97