Wstęp

W Imię Boga Miłosiernego Litościwego

Wszelka chwała należy do Boga (swt). Wysławiamy Go i wzywamy Go na pomoc. Prośmy o Jego wybaczenie i o schronienie u Niego przed złem w nas samych i przed złem naszych złych uczynków. Ten, kto jest prowadzony przez Boga (swt), nigdy nie zbłądzi, a ten, kogo On wyśle na manowce, nigdy nie znajdzie drogi.   Zaświadczam, że nie ma boga jak tylko Bóg, Sam, który nie ma partnerów, i zaświadczam, że Muhammad (saw) jest Jego Sługą i Wysłannikiem.

Źródłem wszelkiego zła jest odchylenie się od prawdy i zboczenie z drogi prostej. Dobrem wszelkich spraw jest śledzenie prawdy i dotrzymywanie prawego kursu.  Prawda jest stanem stałym, w jakim Allah (swt) stworzył Swoje stworzenie. Żadne stworzenie ziemskie nie zostalo stworzone przez kogokolwiek innego jak przez Boga (swt). On, Sam/Jedyny, stworzył wszystko na tym świecie. Bóg (swt) stworzył każde stworzenie w szczególny sposób i zarządził ich sprawy w pewien sposób. Bóg (swt) jest Doskonały i jest wolny od wszelkich braków czy błędów. W Jego Stworzeniu jest Dobroć i Ład. Cokolwiek odbiegnie od kursu naznaczonego przez Boga (swt), ład zostanie zrujnowany. Bóg (swt) stworzył niebo i ziemię w prawdzie i mądrości. Obydwa są użyteczne dzięki Jego stworzeniu i organizacji. Bóg (swt) mówi:

„A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu. Chwała Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu Przypisują!” (21:22)

Człowiek jest jednym ze stworzeń Boga (swt). Dobro jego życia polega na jego znajomości prawdy i na śledzeniu prawdy. Korupcja człowieka jest wynikiem jego ignorancji albo jego nieposłuszeństwem wobec prawdy nawet, jeśli ją zna.

Bóg (swt) jest Prawdą, prawda pochodzi od Niego oraz Jego polecenie i ład są prawdą. Ludzka korupcja pochodzi od niewiary w Boga (swt), Stworzyciela, od niedowierzania w Jego nakazy i zarządzenia i z niewiary w Prawdę, którą objawił. Dobroć ludzka ma swoje początki w wierze w Boga (swt), w wierze w Qur’an i w posłuszeństwie wobec Jego nakazów i w Jego Wolę. Bóg (swt) mówi:

„...Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie zabłądzi i nie będzie nieszczęśliwy. A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne i My wskrzesimy go ślepego w Dniu Zmatrwychwstania!” (20:123 – 124)

Nikt nie śledzi wskazań Boga (swt) oprócz tych, którzy w Niego wierzą, pamiętają o Nim, czują Jego obecność, Jego Przymioty i Jego Wielkość. Ci, którzy zapominają wspominać Boga, są wprowadzeni w błąd. Ludzie są poddani próbie w tym życiu z dwóch powodów: po pierwsze, jeśli chodzi o pamięć o Bogu (swt) i o śledzenie Jego wskazówek; po drugie, jeśli chodzi o zapomnienie o Nim i o zabłądzenie. Ludzie stoją na rozdrożu; mają przed sobą drogę wiary, przewodnictwa i szczęścia w tym życiu i w życiu pośmiertnym oraz drogę niewiary, zbłądzenia i nędzy w tym i w przyszłym życiu.

Wobec powyższego, najszlachetniejszą wiedzą, jakiej człowiek może się uczyć i nauczać, są podstawy wiary (iman) i jej wymagania. Najlepszym środkiem ostrożności, jakim można się ochronić, jest znajomość charakteru niewiary (kufr), jej powody i krytyczność. Jeśli osoba będzie miała wgląd na te obie ważne rzeczy, będzie znała drogę swego szczęścia i będzie ją śledziła, a także uniknie nędzy.

W książce tej mamy nadzieję naświetlić filary imanu (wiary) i charakterystykę niewiary (Kufr) i jej powody. Bóg (swt) jest Jedynym, który prowadzi nas do prawdy. Jeśli uda nam się, to będzie to tylko dzięki Bogu (swt), Prawdziwemu. Jeśli zbłądzimy, będzie to tylko od nas samych lub od szatana. Prosimy Boga (swt) o wybaczenie.

Ażeby uzyskać największą korzyść z tej książki, podzielona ona zostala na 3 czesci:

Część Pierwsza: Podstawy Wiary

Część Druga: Rzeczywistość Wiary

Część Trzecia: Unieważnienie Wiary 


In sha Allah kolejne czesci tlumaczenia pojawia sie wkrotce