Kolejną, w historii rodowodu Proroka (saw), jest historia budowania Ka’by, która jest dokładnie poniżej Al-Baitul –Ma’mur (Często Uczęszczanego Domu), który jest odwiedzany przez 70,000 aniołów każdego dnia, aby wielbić Boga (swt), którzy nigdy tam ponownie nie wrócą, aż do Dnia Sądu. Istnieje wiele opowieści o Ka'bie, np., że została zesłana na dół z Raju lub, że została zbudowany przez Proroka Adama (as) i że została ponownie odbudowana przez Ibrahima (as), ale należy trzymać się tego, co jest potwierdzone i co jest mocniejsze tj., że Ka’ba jest pierwszą świątynią wybudowaną przez Ibrahima (as) i Ismaila (as), co potwierdza Qur’an: ‘Zaprawdę, pierwszy Dom, który został ustanowiony dla ludzi’ (Surah Al-Imran, 3: 96) i ‘I kiedy Ibrahim i Ismail wznosili fundamenty Domu’ (2:127). Warto też dodać, że budowa Ka’by odbyła się przed budową meczetu al-Aqsa w Jerozolimie, który został wybudowany przez Jakuba (as) 40 lat później (według hadisu w Buchari i Muslim na autorytecie Abu Dharr (raa), który zapytał Proroka (saw), który meczet został wybudowany, jako pierwszy). Gdy budowali Ka’be powtarzali “Panie nasz! Przyjmij to od nas. Doprawdy! Ty jesteś Wszechsłyszący, Wszechwidzący. Panie nasz! Uczyń nas całkowicie poddanymi Tobie, a z naszego potomstwa naród Tobie całkowicie poddany, pokaż nam manasik (ceremonie pielgrzymki), i przyjmij naszą skruchę. Zaprawdę, Ty jesteś Przebaczający, Najlitościwszy! Panie nasz! Poślij do nich Posłańca wywodzącego się z nich samych, który będzie im recytował Twoje znaki i będzie ich nauczał Księgi i al-Hikma (mądrość, znajomość prawa w Islamie i prawoznawstwa), i który będzie ich oczyszczał. Zaprawdę! Ty jesteś Wszechmocny, Najmądrzejszy.” (Surat al-Baqara 2: 127-129) Ta modlitwa / du’a została wypełniona z przyjściem Proroka Muhammada (saw) 4,000 lat później.

Kiedy Qurejsz ponownie odbudowali al-Ka’be skrócili ją i zamurowali jedne z drzwi oraz podnieśli drzwi wyżej tak, że trzeba było podstawić schodki. Zrobili tak, ponieważ nie chcieli użyć nieczystych pieniędzy do budowy Domu Boga. Później, Ka’ba została ponownie odbudowana na fundamencie Ibrahima (as) przez Ibn az-Zubair, syna Asmy bint Abu Bakr (raa) (siostry Aiszy (raa), żony Proroka (saw)) i Zubair ibn Awwam (raa), który był jednym z Ashara Mubashara, z dziesięciu ‘dobrej nowiny’ tj., którym obiecany został Raj za ich życia. Ibn az-Zubaur usłyszał od swojej ciotki Aiszy (raa), że Prorok (saw) odbudowałby Ka’be na fundamencie Ibrahima (as), gdyby nie "fakt, że wasi ludzie są blisko przed-islamskiego okresu niewiedzy" (Buchari i Muslim). Kiedy Ibn az-Zubair został zabity, Marłan przywrócił Ka’be do kształtu, który miała wcześniej, bo myślał, że Ibn az-Zubair wybudował ją tak z własnego widzi mi się. Kiedy dowiedział się o hadisie od Aiszy (raa) żałował tego, co zrobił. Gdy al-Mahdi ibn Mansur doszedł do władzy poprosił o opinię Imama Malika ibn Anas (ra), który powiedział ‘Obawiam się, że władcy wezmą to za grę’, więc pozostawiono Ka’be taką, jaka jest dzisiaj. Niektórzy mówią, że to jest dobre, ponieważ możemy się pomodlić w Ka’bie tj. w Hatim (zaokrągleniu koło obecnej Ka’by, który jest jej częścią) i za co dostajemy nagrodę modlitwy w Ka’bie, co nie byłoby możliwe gdyby były tam mury. Drugim plusem jest też fakt, że gdy w Mecce jest dużo opadów to woda zbiera się dookoła Ka’by i sięga aż po kolana i jeśli drzwi Ka’by byłby nisko tak jak Ibrahim (as) je wybudował do woda dostawałaby się do środka, co powodowałoby częstsze uszkodzenia.

Ibn Kathir podaje, że Ibrahim (as) obrzezał się, gdy miał 80 lat albo, że był w wieku 120 lat i żył po tym kolejne 80 lat (autentyczny łańcuch narracji według Muslim w Sahih Ibn Hibbana). Niektórzy też mówią, że Ibrahim (as) zmarł w wieku 175 a inni, że w wieku 90 i że został pochowany obok Sary, a że Ismail (as) zmarł w wieku 137 lat i został pochowany koło swojej matki.